Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č 5-2017 o verejnom poriadku v obci

VZN č.4- 2017 o poplatku za komunálne odpady a DSO

VZN č. 3-2017 elektronická komunikácia obce

VZN č.2-2017 o určení výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a stanovenie výšky príspevku na stravovanie v ŠJ

Dodatok č. 1 k VZN 1-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Návrh VZN č.4- 2017 o poplatku za komunálne odpady a DSO

Návrh VZN č. 3-2017 elektronická komunikácia obce

Návrh VZN č.2-2017 o určení výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a stanovenie výšky príspevku na stravovanie v ŠJ

Návrh Dodatok č. 1 k VZN 1-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN-o umiestňovaní plagátov a volebnej kampani 1-2017

vzn-c-1-2016-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-dso

VZN č.6- 2015 o nakladaní s KO a DSO na území obce

VZN č. 5-15 Zásady hospodárenia s majetkom Obce VD

Dodatok č. 1 k VZN 4-2009 o podmienkach poskytovnia dotácií

VZN č.1- 2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.2-2015 zásady tvorby a čerpania fondu opráv

VZN č.3-2015 – o podmienkach prideľovvanianájomných bytov

VZN č.4-2015 o určení výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a stanovenie výšky príspevku na stravovanie v ŠJ

VZN – č. 1-2013 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN č. 1-2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN – č. 2-2004 o určení školského obvodu pre žiakov naštevujúcich ZŠ

VZN – č. 2-2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o náhradnom zásobovaní vodou

VZN – č. 3-2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác

VZN – č. 4-2009 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce

VZN – č. 5-2009 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce

VZN č.2-2011 o určení výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a stanovenie výšky príspevku na stravovanie v ŠJ

VZN – č.3-2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu

VZN – o čistote

VZN – o dani z nehnuteľností 2013

VZN – o niektorých podmienkach držania psov č.2-2009

VZN – poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2014

VZN-o voľbách č.2-2011