Výzva na predkladanie ponúk -Výmena umelého trávnika na viacúčelovom ihrisku Veľká Dolina

Zverejnené 17.07.2018

Výzva na predkladanie ponúk Multifunkčné ihrisko

Zverejňovanie dokumentov –  Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou:

Obec Veľká Dolina ako verejný obstarávateľ, v súlade s bodom 4, § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto zverejňuje súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,-€.

V zmysle novely Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 nie je verejný obstarávateľ povinný zverejňovať súhrnné správy o zadávaní zákaziek na svojej webovej stránke, ale v zmysle § 9 ods. 9 vyššie menovaného zákona v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke www.uvo.gov.sk

Súhrnná správa I.štvrťrok 2016
Súhrnná správa II.štvrťrok 2016
Súhrnná správa III.štvrťrok 2016
Súhrnná správa IV.štvrťrok 2016