Uznesenia z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva