Základná charakteristika obce Veľká Dolina

Obec Veľká Dolina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,

Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.

Geografické údaje

Celková rozloha katastra obce : 1169 ha , k obci patria aj časti Bačala, Malá Dolina a Taránske funduše.

Nadmorská výška územia obce je 120 m n.m. a celkovo územie patrí do výškového stupňa nížiny (do 300 m n. m.).

Geografická poloha (geomorfologické jednotky): obec patrí do subprovincie Malá dunajská kotlina, oblasti Podunajská nížina, celku Podunajská pahorkatina, oddielu Nitrianska pahorkatina

Identifikačné údaje

Názov: Obec Veľká Dolina
Adresa pre poštový styk: Obecný úrad Veľká Dolina 282, 951 15 Veľká Dolina

IČO: 00308552
DIČ: 2021252805

Právna forma: právnická osoba – obec

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky.

Obec Veľká Dolina sa nachádza 17 kilometrov juhozápadne od okresného a krajského mesta Nitra. Leží v južnej časti Nitrianskej pahorkatiny v nadmorskej výške 120 až 151 metrov nad morom. Veľkodolinský chotár hraničí s mojmírovským, svätoplukovským, poľnokesovským a trnoveckým chotárom.

Rozprestiera sa na rozhraní troch okresov – nitrianskeho, novozámockého a šalianskeho. Má rozlohu 1169 ha. K obci patria aj jej časti Bačala, Malá Dolina a Taranské Funduše.

Veľká Dolina je obec, ktorá stratila pôvodné poľnohospodárske zameranie a rozvinula sa do atraktívnej obytnej zóny. Je pravdepodobné, že malá vzdialenosť od krajského mesta Nitry (17 km), výstavba nájomných bytov a snaha zastupiteľstva ponúkať cenovo dostupné a kvalitné služby sem láka mladé rodiny s deťmi.

Mnohí sa už dnes vracajú do rodičovských domov, niektorí si na cenovo dostupných stavebných parcelách postavili novostavby a veľký záujem je aj o nové nájomné byty. Obec dostala meno podľa chotárneho pomenovania bývalých lúk, ktoré volali Dolina. Rozprestierali sa okolo potoka zvaného Veľká Dolina.

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1721 a hovorí sa o majetku nitrianskeho biskupstva, neskôr nitrianskej kapituly. Prvou hodnovernou správou o počiatkoch osídlení chotára Veľkej Doliny je mapa z roku 1721, na ktorej je zakreslený rybník a dva majerské domy patriace grófovi Hunyadymu.

1. januára 1956 sa obec odčlenila od obce Mojmírovce a stala sa samostatnou.

Symboly obce

 • Erb
 • Vlajka
 • Pečať

Demografické údaje

 • Počet obyvateľov: 682 (31.12.2014)
 • Posledné sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa uskutočnilo v roku 2011.

Služby v obci poskytujú

 • Predajňa COOP Jednota – potraviny a rozličný tovar
 • Hostinec Dolinka – pohostinstvo
 • Bistro Béger – pohostinstvo

Podnikateľské subjekty obce

 • Dolina s.r.o – poľnohospodárska činnosť
 • Firma Femo – výrobná zámočnícka dielňa
 • Farma Hyza – produkcia hydiny