Pracovníci obecného úradu

Ing. Gabriela Čačiková

 • Účtovníctvo a rozpočtovníctvo obce
 • Evidencia a správa majetku obce
 • Mzdová a personálna agenda obce
 • Osvedčovanie listín a overovanie podpisov
 • Vydávanie rozhodnutí o súpisnom čísle
 • Vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom a ich evidencia
 • Vedenie agendy štátnych dotácií a transferov z VÚC
 • Vedenie agendy aktivačnej činnosti
 • Účtovníctvo, mzdy a evidencia majetku materskej školy
 • Agenda nájomných bytov a nájomných zmlúv
 • Evidencia poistných zmlúv a poistných udalostí
 • Vedúca školskej jedálne pri MŠ
 • Účtovníctvo, mzdy a evidencia majetku školskej jedálne
 • Zapisovateľka obecného zastupiteľstva

Mgr. Renata Švelanová

 • Správa daní a poplatkov obce
 • Evidencia daňových priznaní
 • Vedenie pokladne
 • Evidencia došlých a odoslaných faktúr
 • Evidencia obyvateľov a evidencia hrobových miest
 • Správa registratúry a podateľňa
 • Vedenie agendy sociálnych vecí
 • Osvedčovanie listín a overovanie podpisov
 • Evidencia stravníkov ŠJ pri MŠ
 • Skladové hospodárstvo školskej jedálne
 • Sprístupňovanie informácií, zverejňovanie zmlúv a faktúr
 • Vedenie agendy hospodárskej mobilizácie a krízového riadeni
 • Vedenie agendy životného prostredia / výruby stromov/
 • Povolenia na výherné hracie automaty
 • Poplatky za vodu v nájomných bytoch
 • Rybárske lístky

Jozef Bajzík

 • Údržba budov a verejných priestranstiev
 • Údržba cintorínu a domu smútku
 • Údržba TJ a futbalového ihriska
 • Správca kotolne

Stanislav Chrenko

 • Údržba budov a verejných priestranstiev
 • Správca multifunkčného ihriska
 • Správca klubu detí a mládeže
 • Údržba areálu materskej školy
Tlačivá

Tlačivá na stiahnutie

Ak potrebujete stiahnuť príslušné tlačivo, nájdete ich v sekcii tlačivá
Tlačivá