Vo Veľkej Doline, 30.08.2018

P o z v á n k a

 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Doline, ktoré sa uskutoční dňa 05. septembra 2018 /streda / o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

P r o g r a m:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Rozpočtové opatrenia
  4. Žiadosti občanov
  5. Zhodnotenie volebného obdobia 2014 – 2018
  6. Uznesenie
  7. Záver

                                                                        Dana Cesneková

                                                                                          starostka obce

 

 

 

Zverejnené dňa: 31.08.2018