Materská škola vo Veľkej Doline

Názov školy: Materská škola, Veľká Dolina č. 282, 951 15

Zriaďovateľ: Obec Veľká Dolina

Riaditeľka: Mgr. Zuzana Bégerová

Učiteľka: Mgr. Adriana Hlinková

Tel. číslo: 037/ 77 88 121

E-mail: ms.velkadolina@gmail.com

Materská škola sa nachádza v obci Veľká Dolina. Jej zriaďovateľom je obec Veľká Dolina. V prevádzke je jedna trieda, v ktorej je zabezpečená celodenná výchovno-vzdelávacia činnosť pre deti od 3 do 6 rokov zameraná na rozvoj osobnosti dieťaťa.

Materská škola má veľmi výhodnú polohu priamo v centre obce, nachádza sa na prízemí budovy obecného úradu. Je dostatočne vzdialená od hlavnej cesty, pred materskou školou sa nachádza obecný park s množstvom zelene a detské ihrisko. Súčasťou MŠ je priestranný oplotený školský dvor s bohatou zeleňou, detskými preliezačkami, hojdačkami, pieskoviskami, ktoré poskytujú deťom bohaté možnosti pre hry a zábavu. Je využívaný aj na rôzne edukačné činnosti, kultúrne podujatia, na rozvoj telesnej a duševnej stránky detí.

Budova je napojená na obecný vodovo a vykurovaná vlastnou plynovou kotolňou. Materská škola je vybavená štandardným vybavením a od školského roku 2014/2015 aj informačnou technikou (interaktívne tabule, projektory, farebné tlačiarne, notebooky), ktorú získala zapojením sa do projektov „Aktivizujúce metódy vo výchove“ a „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“. Vyučovací proces sa prispôsobuje individuálnym potrebám a záujmom detí.

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú dve kvalifikované pedagogické pracovníčky (riaditeľka – Mgr. Zuzana Bégerová, učiteľka – Mgr. Adriana Hlinková). Stravovanie v materskej škole zabezpečuje vedúca školskej jedálne a kuchárka. Čistotu a hygienu zabezpečuje školníčka materskej školy. Naša materská škola je od roku 2002 držiteľom certifikátu Škôl podporujúcich zdravie.

V roku 2006 prešla budova materskej školy rekonštrukciou, vykonala sa výmena okien a objekt sa zateplil. V priebehu rokov 2011-2013 boli vymaľované všetky vnútorné priestory materskej školy. Dnes je vybavenosť materskej školy na veľmi dobrej úrovni. Miestnosti sú presvetlené a zodpovedajú hygienickým požiadavkám a normám v zmysle vyhlášky č. 524/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Sociálne zariadenia pre deti sú nové, moderné a tiež zodpovedajú požiadavkám a normám. Kúpeľňa a WC prešli rekonštrukciou v školskom roku 2010/2011. Na školskom dvore boli osadené v marci 2015 nové detské drevené preliezačky a hojdačky a v tom istom roku sa zrealizovala aj rekonštrukcia oplotenia.

Predprimárne vzdelávanie je uskutočňované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a podľa Školského vzdelávacieho programu „Zlatá brána do sveta“. Denný poriadok je prispôsobený podmienkam školy tak, aby mohli byť plnené úlohy a rešpektované požiadavky psychohygieny.

Denný poriadok
Čas Činnosti
6:30 – 8:00 otvorenie MŠ, schádzanie sa detí
 hry a hrové činnosti
8:00 – 8:25 pohybové a relaxačné cvičenia
8:25 – 9:00 osobná hygiena, desiata
9:00 – 9:30 edukačná aktivita
9:30 – 11:25 pobyt vonku
11:25 – 12:00 osobná hygiena, obed
12:00 – 14:15 osobná hygiena, odpočinok
14:15 – 14:45 osobná hygiena, olovrant
14:45 – 15:00 edukačná aktivita
15:00 – 16:30 hry a hrové činnosti, odchádzanie detí domov

Ako trávime čas s deťmi?

S deťmi navštevujeme divadelné predstavenia v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, miestnu knižnicu, poľnohospodárske družstvo.

Do MŠ pozývame rôznych umelcov a divadelníkov. Organizujeme každoročné fotografovanie v MŠ, zber papiera, zber železa.

V MŠ realizujeme krúžok Oboznamovania sa s anglickým jazykom, pohybovo-tanečný krúžok, predplaveckú prípravu.

Materská škola každoročne realizuje akcie v spolupráci s rodičmi:

 • Halloweensky lampiónový sprievod
 • Vianočný večierok
 • Fašiangový karneval
 • Tvorivé veľkonočné dielne
 • Deň matiek
 • MDD
 • Koncoročná opekačka
 • Koncoročný výlet

Materská škola prispieva svojim programom aj na podujatiach organizovaných obecným úradom Veľká Dolina:

 • Jesenné posedenie dôchodcov
 • Posedenie jubilantov
 • Fašiangové posedenie

Naši sponzori

– Mgr. Vladimír Markovič – Rastislavice
– Ing. Robert Palka – Mojmírovce
– Renata Martišková – REMATEX – Mojmírovce
– DHZ Mojmírovce
– Bitúnok Refka Mojmírovce
– Campana Batucada – Bubnová show – Nitra

Fotogaléria

Chcete si pozrieť niektoré naše fotografie?

Nájdete ich v vo fotogalérii obce
Fotogaléria