Elektronická úradná tabuľa

/Elektronická úradná tabuľa
­
512, 2018

POZVÁNKA – na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Doline

Starostka obce Veľká Dolina

Vo Veľkej Doline, 05.12.2018

P o z v á n k a

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Doline, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018 o 13,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

P r o g r a m:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
6. Schválenie programu zasadnutia
7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
9. Príhovor novozvoleného starostu
10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva
12. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017
13. Plat starostu
14. Uznesenie
15. Záver

Dana Cesneková
starostka obce

Zverejnené dňa: 05.12.2018