Elektronická úradná tabuľa

/Elektronická úradná tabuľa
­
609, 2018

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania, Laca, novostavba, VD

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania, Laca, novostavba, VD

109, 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

Volebné okrsky a miestnosť

Menovanie zapisovateľa

Emailová adresa pre voľby

 

3108, 2018

Pozvánka na 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                                  Vo Veľkej Doline, 30.08.2018

P o z v á n k a

 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Doline, ktoré sa uskutoční dňa 05. septembra 2018 /streda / o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

P r o g r a m:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Rozpočtové opatrenia
  4. Žiadosti občanov
  5. Zhodnotenie volebného obdobia 2014 – 2018
  6. Uznesenie
  7. Záver

                                                                        Dana Cesneková

                                                                                          starostka obce

 

 

 

Zverejnené dňa: 31.08.2018

408, 2018

Počet obyvateľov 2018

Obec Veľká Dolina k 1. augustu 2018 má prihlásených k trvalému pobytu 676 obyvateľov.

 

408, 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

1412, 2017

Harmonogramy zberu odpadov 2018

Harmonogram komunálneho odpadu 2018

Harmonogram vývozu separovaného zberu 2018

Harmonogram zberu zeleného odpadu 2018

Harmonogram zberu 2018

Informácie o zbere odpadu 2018