Cenník služieb poskytovaných obecným úradom vo Veľkej Doline

Za služby poskytované právnickým alebo fyzickým osobám

 1. informatívne a reklamné vysielanie v obecnom rozhlase
      • oznam 3,50 EUR
      • relácie jubilantom 2,00 EUR
 1. vyhotovenie fotokópií listín a dokladov
      • formát A4 a A5 jednostranná 0,10 EUR
      • formát A4 a A5 obojstranná 0,20 EUR
      • formát A3 jednostranná 0,20 EUR
      • formát A3 obojstranná 0,40 EUR

Poplatky za prenájom majetku obce (za požičanie)

 1. kultúrneho domu
      • predajná akcia 60,00 EUR
      • zábavy, diskotéky 150,00 EUR
      • občania s trvalým pobytom /jubileá, svadby, kar/ 50,00 EUR
      • občania bez trvalého pobytu /jubileá,svadby, kar/ 150,00 EUR
      • spol. org. činné v obci /PZ, DHS, TJ,ZO JDS. ZO ZP, spevokol / zdarma

viacúčelová budova

      • predajná, reklamná akcia 20,00 EUR

c. hliníkového rebríka 3,00 EUR

d. pivný set 3,00 EUR

e. 1 stôl + 4 stoličky 2,00 EUR

f. kára 1,00 EUR/ 1 hod.

g. rozbitie, poškodenie, stratenie zapožičaného riadu v KD 1,00 EUR/ 1 kus

H. obrusy 1,00 EUR/ 1 kus

Poplatky za cintorínske služby

       • prepožičanie 1 hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov
       • prepožičanie hrobky 70,00 EUR/10 rokov
       • prepožičanie obradnej miestnosti 5,00 EUR
       • prepožičanie aparatúry 7,00 EUR

Poplatky na úhradu nákladov za sprístupnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z.

 1. vyhotovenie fotokópie
      • formát A4 a A5 jednostranná 0,10 EUR
      • formát A4 a A5 obojstranná 0,20 EUR
      • formát A3 jednostranná 0,20 EUR
      • formát A3 obojstranná 0,40 EUR
 1. vyhotovenie kópie cez tlačiareň PC 0,10 EUR/A4
 2. vyhotovenie kópie na pamäťové médium
      • disketa 0,50 EUR
      • CD nosič a UBS kľúč 1,50 EUR
      • skenovanie 0,10 EUR/A4
 1. odosielanie informácií
      • e-mailovou poštou 1,00/A4
      • klasickou poštovou zásielkou poplatky podľa platného cenníka Slovenskej pošty
 1. uhradenie nákladov žiadateľom
      • v hotovosti do pokladne

Cenník platný od 1.1.2016