Cenník služieb poskytovaných obecným úradom vo Veľkej Doline

Za služby poskytované právnickým alebo fyzickým osobám

  1. informatívne a reklamné vysielanie v obecnom rozhlase
            • oznam 3,50 EUR
            • relácie jubilantom 2,00 EUR
  1. vyhotovenie fotokópií listín a dokladov
            • formát A4 a A5 jednostranná 0,10 EUR
            • formát A4 a A5 obojstranná 0,20 EUR
            • formát A3 jednostranná 0,20 EUR
            • formát A3 obojstranná 0,40 EUR

Poplatky za prenájom majetku obce (za požičanie)

  1. kultúrneho domu
            • predajná akcia 60,00 EUR
            • zábavy, diskotéky 150,00 EUR
            • občania s trvalým pobytom /jubileá, svadby, kar/ 50,00 EUR
            • občania bez trvalého pobytu /jubileá,svadby, kar/ 150,00 EUR
            • spol. org. činné v obci /PZ, DHS, TJ,ZO JDS. ZO ZP, spevokol / zdarma

viacúčelová budova

            • predajná, reklamná akcia 20,00 EUR

c. hliníkového rebríka 3,00 EUR

d. pivný set 3,00 EUR

e. 1 stôl + 4 stoličky 2,00 EUR

f. kára 1,00 EUR/ 1 hod.

g. rozbitie, poškodenie, stratenie zapožičaného riadu v KD 1,00 EUR/ 1 kus

H. obrusy 1,00 EUR/ 1 kus

Poplatky za cintorínske služby

              • prepožičanie 1 hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov
              • prepožičanie hrobky 70,00 EUR/10 rokov
              • prepožičanie obradnej miestnosti 5,00 EUR
              • prepožičanie aparatúry 7,00 EUR

Poplatky na úhradu nákladov za sprístupnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z.

  1. vyhotovenie fotokópie
            • formát A4 a A5 jednostranná 0,10 EUR
            • formát A4 a A5 obojstranná 0,20 EUR
            • formát A3 jednostranná 0,20 EUR
            • formát A3 obojstranná 0,40 EUR
  1. vyhotovenie kópie cez tlačiareň PC 0,10 EUR/A4
  2. vyhotovenie kópie na pamäťové médium
            • disketa 0,50 EUR
            • CD nosič a UBS kľúč 1,50 EUR
            • skenovanie 0,10 EUR/A4
  1. odosielanie informácií
            • e-mailovou poštou 1,00/A4
            • klasickou poštovou zásielkou poplatky podľa platného cenníka Slovenskej pošty
  1. uhradenie nákladov žiadateľom
            • v hotovosti do pokladne

Cenník platný od 1.1.2016